Regulamin

 

UWAGA! W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-19, wszystkie szkolenia, które odbywały się w formie otwartej będę prowadzone ONLINE. W poniższym regulaminie kolorem czerwonym zaznaczono paragrafy, które przestają obowiązywać do odwołania. 

 

§1 Wstęp

Regulamin portalu www.instytut.edu.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.insytut.edu.pl.
Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm).

§2 Postanowienia ogólne

Definicje

 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 • Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
 • Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem www.instytut.edu.pl
 • Regulamin – Regulamin Portalu;
 • Użytkownik - podmiot korzystający z usług Administratora, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który poprzez portal zamówi usługę szkoleniową świadczoną przez Administratora.
 • Administrator – Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej sp. z o.o. sp. komandytowa, z siedzibą w Warszawie.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 • Podmioty współpracujące- podmioty z którymi współpracuje Administrator;
 • Członek Instytutu - osoba, która zapisała się do Instytut i zgodziła  na usługę Newsletter;
 • Usługa – usługa Newsletter.

Charakter prawny Portalu

 • Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 • Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Zakres usług

 • Newsletter
 • Członkostwo w Instytucie
 • Rejestracja na szkolenie

Newsletter

 • Newsletter - widomość elektroniczna z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką portalu Administratora, mogąca także zawierać informację promocyjną lub handlową.
 • Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w Instytucie, w szczególności udostępnił w tym celu adres poczty elektronicznej i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu. Podanie adresu elektronicznego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 • Usługa Newsletter jest w sposób stały powiązana z usługą Członkostwa w Instytucie, w takim znaczeniu, iż nie można być członkiem Instytutu, nie korzystając z usługi Newsletteru, jak również nie można korzystać z usługi Newsletteru nie będąc członkiem Instytutu.
 • Użytkownik  może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez wypisanie się z Członkostwa w Instytucie.

Członkostwo w Instytucie

 • Członkostwo w Instytucie – polega na dobrowolnym zapisaniu się do bazy członków, prowadzonej przez Administratora, poprzez podanie co najmniej imienia i nazwiska reprezentanta instytucji, adresu służbowej poczty elektronicznej i telefonu służbowego reprezentanta, nazwy instytucji oraz jej adresu i numeru NIP.
 • Członkami Instytutu mogą być tylko instytucje państwowe.
 • Członkostwo w Instytucie łączy się automatycznie ze zgodną na otrzymywanie Newsletteru.
 • Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Skorzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji postanowień Regulaminu.
 • Jedynie Członkostwo w Instytucie uprawnia do korzystanie  z preferencyjnych zniżek na szkolenia organizowane przez Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej oraz jego partnerów.


Rejestracja na szkolenie

 • Użytkownik, poprzez wypełnienie formularza „Zapisz się na szkolenie w regularnej cenie”/"Zapisz się na szkolenie online"/"Zapisz się na szkolenie", zgłasza wybraną ilość pracowników danej instytucji (jednostki) na szkolenia organizowane przez Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej.
 • W formularzu należy podać nazwę jednostki zgłaszającej, służbowy telefon i adres poczty elektronicznej jednostki, imię i nazwisko osoby zgłaszającej,  imiona i nazwiska uczestników oraz e-maile do uczestników, nazwę, adresu i numer NIP odbiorcy faktury i nazwę oraz adres nabywcy (jeżeli istnieje). 
 • Zgłaszać się na szkolenie z płatnością po szkoleniu mogą tylko instytucje państwowe.
 • Zapisanie na szkolenie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji postanowień Regulaminu.


§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Użytkownik  zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Administrator  świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 • Użytkownik  obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Administratora w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 • Użytkownik  zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator  zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.
 • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator  ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Administrator  zapewnia Użytkownikom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Administratora zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Użytkowników tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Administratora i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Użytkowników mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • Użytkownik  obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora można składać pisemnie na adres Administratora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@instytut.edu.pl.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 5 Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Administratora:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • preferowana przeglądarka: firefox/chrome/opera
  • połączenie z Internetem: 1 Mbit/s


§ 6  Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 • W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Użytkownik  korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 • Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik  miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 • Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Administrator  oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika.

§ 7 Postanowienia przejściowe i końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Administrator  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usługi Członkostwa w Instytucie) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik  został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik  będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Rejestracja na szkolenie) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.