Regulamin szkoleń

 

UWAGA! W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-19, wszystkie szkolenia, które odbywały się w formie otwartej będę prowadzone ONLINE. Poniżej znajduje się regulamin szkoleń ONLINE. Regulamin szkoleń otwartych znajduję się na samym końcu i nie obowiązuje do odwołania. 

 

Regulamin szkoleń ONLINE: 

§ 1 Postanowienia ogólne
• Organizatorem szkoleń jest Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
• Organizator realizuje szkolenia w tematyce, terminach, miejscu, cenach i na warunkach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej na stronie: https://www.instytut.edu.pl/szkolenia/
• Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na organizację szkoleń w wybranym zakresie.

§ 2 Warunki uczestnictwa
• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest:
◦ wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla Użytkowników
lub
◦ wysłanie skanu Karty Zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres biuro@instytut.edu.pl
• Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, pochodzi ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (z art.43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami)
• Opłata za szkolenie w przypadku instytucji państwowych odbywa się na podstawie na podstawie faktury, wystawionej przez Organizatora w dniu szkolenia.
• Opłata za szkolenie w przypadku instytucji nie będących instytucjami państwowymi i osób prywatnych, odbywa się na podstawie faktury przedpłatowej.

§ 3 Szkolenie
• Cena szkolenia obejmuje:
◦ uczestnictwo w szkoleniu ONLINE,
◦ materiały szkoleniowe, (wydruk, długopis, notatnik)
◦ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej,
◦ dostęp do nagrania szkolenia i materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej

§ 4 Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
• W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator i osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.
• Informacja o odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie uczestnikowi lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji online.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika
• W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie między 10 a 5 dni roboczych przed szkoleniem, instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych.
• W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni robocze przed szkoleniem, instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia.
• Zgłoszenia udokumentowane na trwałym nośniku również są wiążące.

§ 6 Polityka prywatności
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej sp. z o.o. sp. z siedzibą w Krakowie.
• Informacje odnośnie przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@instytut.edu.pl
• Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, które polegają na realizacji szkoleń i procesów poszkoleniowych.
• Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a i/lub b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a gdy przepisy nie stanowią o konieczności ich przechowywanie, maksymalnie do roku od realizacji szkolenia, w celu prawidłowej obsługi poszkoleniowej.
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
• Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
• W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
• Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 7 Postanowienia końcowe
• Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
• Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.
• Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
• Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia.
• W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający udostępnia Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia i w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
• Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 

 

Regulamin szkoleń otwartych: 

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Organizatorem szkoleń jest Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 • Organizator realizuje szkolenia w tematyce, terminach, miejscu, cenach i na warunkach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej na stronie: https://www.instytut.edu.pl/szkolenia/
 • Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na organizację szkoleń w wybranym zakresie.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla Członków Instytut
   lub
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla Użytkowników nie będących Członkami Instytutu
   lub
  • wysłanie skanu Karty Zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres biuro@instytut.edu.pl
 • Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, pochodzi ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (z art.43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami)
 • Opłata za szkolenie w przypadku instytucji państwowych odbywa się na podstawie na podstawie faktury, wystawionej przez Organizatora w dniu szkolenia.
 • Opłata za szkolenie w przypadku instytucji nie będących instytucjami państwowymi i osób prywatnych, odbywa się na podstawie faktury przedpłatowej.

§ 3 Szkolenie

 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe, (teczka, wydruk, długopis, notatnik)
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • catering (całodzienne przerwa kawowa, obiad jednogarnkowy)

§ 4 Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator i osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie uczestnikowi lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji online.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie między 14 a 7 dni przed szkoleniem , instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem. instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia. Zgłoszenia udokumentowane na trwałym nośniku również są wiążące.

§ 6 Polityka prywatności

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie.
 • Informacje odnośnie przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@instytut.edu.pl
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, które polegają na realizacji szkoleń i procesów poszkoleniowych.
 • Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a i/lub b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a gdy przepisy nie stanowią o konieczności ich przechowywanie, maksymalnie do roku od realizacji szkolenia, w celu prawidłowej obsługi poszkoleniowej.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 • Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.
 • Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
 • Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia.
 • W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający udostępnia Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia i w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 • Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.